Ustawa o Sygnalistach: Nowe Obowiązki dla Przedsiębiorców w 2024 roku

Ustawa o Sygnalistach: Nowe Obowiązki dla Przedsiębiorców w 2024 roku

Podziel się wiedzą z innymi

Jeszcze w 2024 roku ma wejść w życie tzw. ustawa o sygnalistach (ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa), która nakłada na przedsiębiorców kolejny obowiązek niezależnie od branży, w której działają.  

Podmiot, który zatrudnia co najmniej 50 osób, niezależnie od formy zatrudnienia (m.in. umowa o pracę, B2B) oraz 

Podmiot wykonujący działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska niezależnie od ilości pracowników

będzie zobowiązany do wdrożenia wewnętrznej procedury dotyczącej zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Innymi słowy, podmiot gospodarczy ma za zadanie wprowadzić procedurę, która będzie określała zasady zgłaszania zauważonych w jego firmie nieprawidłowości w działaniu, nadużyć czy negatywnych działań gospodarczych. Takie zgłoszenia będą mogli zakomunikować tzw. sygnaliści, którymi według obecnego projektu ustawy są między innymi: pracownik, pracownik tymczasowy, pracownik wykonujący pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, wspólnik, akcjonariusz, , członek zarządu, a nawet stażysta.

Dane takiego sygnalisty w firmie będą anonimowe, chyba że sam wyrazi zgodę na ich ujawnienie. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa określa szereg regulacji prawnych, których naruszenie uprawniać będzie do dokonania zgłoszenia.  

Procedura ma również określać sposób dokonania zgłoszenia przez sygnalistę, wskazanie bezstronnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń w firmie oraz ich weryfikację, a także zasady podejmowania działań następczych przez przedsiębiorstwo. Podmiot gospodarczy będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń.

Wobec sygnalisty, z powodu dokonanego przez niego zgłoszenia, nie będą mogły być podejmowane żadne działania odwetowe, takie jak chociażby rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, obniżenie wynagrodzenia czy przeniesienie na niższe stanowisko pracy. 

Zgłaszający, wobec którego podjęto działania odwetowe będzie miał prawo do odszkodowania.

ALE! Sygnalista ma obowiązek działać w interesie publicznym, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia działalności danego podmiotu. Nie będzie objęty ochroną na przykład w sytuacji kiedy jego zgłoszenia będą dotyczyć zdarzeń, które nie miały w rzeczywistości miejsca, czy też będzie działał z chęci zysku.

Projekt ustawy zakłada także możliwość dokonywania tzw. zgłoszeń zewnętrznych, czyli bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Ponadto, ustawa przewiduje sankcje karne w postaci nawet kary pozbawienia wolności za naruszenie obowiązków wynikających ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

#HambergerKukulskaLawyers #KancelariaHK #Prawo #Adwokat #PrawodlaPrzedsiebiorcow #PrawoBiznesowe #Compliance #RozwójFirm #KonsultacjePrawne #kancelariawrocław #adwokatwroclaw #kancelariaprawnawrocław #biznes #jeleniagora #adwokatjeleniagora


Podziel się wiedzą z innymi

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *